Research & Teaching-support Staff

Dr. Xiaohan GONG
Ms. Raquel D. AMADOR

Dr. Ning CAO

曹宁博士

Ms. Jenny CHAN
Mr. Jiesi FU
Ms. Chloe FUNG
Ms. Virginie KUOCH
Ms. Gloria LIN
Ms. Gigi LO
Mr. Zachary Bryce MARCONE
Mr. Mateusz SLOWIK
Mr. King Yu SUEN
Ms. Jenny SUN
Ms. Frances WANG
Ms. Shutong YANG
Mr. Yiyang XIONG