Research & Teaching-support Staff


Dr. Ning CAO

曹宁博士

Dr. Xiaohan GONG
Dr. Lili YANG
Dr. Yawen ZHENG
Ms. Raquel D. AMADOR
Ms. Jenny CHAN
Ms. Yige FAN
Ms. Chloe FUNG
Mr. Christopher JAY
Ms. Hazel LEUNG
Ms. Gloria LIN
Ms. Gigi LO
Mr. Liming MA
Dr. Dini SEJKO


(852) 3943 4394

Ms. Frances WANG
Ms. Lucy ZHONG